Yükleniyor
Banner Image

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin desteklenmesidir.

arge-urge
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMIDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği200.000 TL%75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.000 TL%75
Nitelikli Personel Giderleri Desteği300.000 TL%100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği100.000 TL%75
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği100.000 TL%75
Diğer Giderler DesteğiEğitim Desteği25.000 TL%75
(100.000 TL)Proje Tanıtım Desteği15.000 TL%75
Proje Danışmanlık Desteği25.000 TL%75
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği25.000 TL%75
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği5.000 TL (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)
10.000 TL (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)
Destek Oranı Uygulanmaz

Programdan Yararlanma Koşulu

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
  • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
  • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
  • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Proje süresi

Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. Yararlanıcının talep etmesi halinde komite / kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. Verilen ek süre ile birlikte proje süresi toplamda 24 ayı geçemez.

Program kapsamında verilen destekler

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği

Bu destek kapsamında, deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için yararlanıcıya geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek sağlanır.

Bu destek kapsamında makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; makine, teçhizat ve yazılımın geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limiti dikkate alınmaz. Program kapsamında makine, teçhizat ve yazılım için verilecek desteklerin toplam üst limiti 500.000 TL’yi geçemez.
Çağrı esaslı başvurular kapsamında ise proje teklif çağrısında makine, teçhizat ve yazılım için belirtilen destek üst limitlerini geçemez.
Makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesine yönelik diğer hususlar destek programının uygulama esaslarında belirtilir.

Nitelikli personel giderleri desteği

Bu destek kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.
Personel giderleri için; asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda destek sağlanır.

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği

Yararlanıcılara projeleri kapsamında; sınai mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği

Yararlanıcılara projeleri kapsamında; test, analiz ve belgelendirme giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.

Diğer giderler desteği

Yararlanıcılara projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti giderleri için geri ödemesiz destek sağlanır.
Girişimci olarak proje başvurusu yapanlara belirtilen giderlere ek olarak geri ödemesiz 10.000 TL’ye kadar işletme kuruluş giderleri desteği sağlanır.
İşletme kuruluş giderleri desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Şirketinizin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından yararlanması için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image