Yükleniyor
Banner Image

İş Birliği Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / İş Birliği Destek Programı

İş Birliği Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerini desteklenecektir.

Enerji Verimliliği

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri   Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Orta Yüksek

3

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Diğer

5

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.

  

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

İşletme Başına Toplam

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000

1.400.000

2.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Orta Yüksek

3

300.000

700.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Diğer

5

225.000

525.000

750.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İşbirliği Ortaklık Modelleri

Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar işletici kuruluş veya proje ortaklığı modellerinden biri ile gerçekleştirilir.
Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.
Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25’ten az olması gerekir.
İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50 ’den fazla olamaz. Projede 1 işletme ile en az 1 büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Desteklenecek Proje Giderleri

Bu program kapsamında desteklenecek; personel, makine, teçhizat, kalıp, hammadde, malzeme, yazılım, hizmet alımı ve diğer proje giderlerine Kurul karar verir.
Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir.
Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.

Proje süresi

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır.

Proje destek üst limit ve oranı

İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir. Makine, teçhizat, kalıp ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limitleri dikkate alınmaz. Program kapsamında verilecek desteklerin toplamı her durumda 5.000.000 TL’yi geçemez.

Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 TL ve geri ödemeli 7.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir. Makine, teçhizat, kalıp ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda; geri ödemesiz ve geri ödemeli destek üst limitleri dikkate alınmaz. Program kapsamında verilecek desteklerin toplamı her durumda; 5.000.000 TL’yi, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için ise 10.000.000 TL’yi geçemez.

Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 25 Gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilebilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir.

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Makine, teçhizat ve yazılımın finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda ise geri ödemeli destek oranından azaltma yapılmaz.

İş Birliği Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image