Yükleniyor
Banner Image

İşletme Geliştirme Destek Programı

Hizmetler / KOSGEB / İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının desteklenecektir.

Enerji Verimliliği
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranları
Yurt İçi Fuar Desteği100.000%60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği90.000
Sanayide Nitelikli Eleman Desteği150.000
Tasarım Desteği75.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği100.000
Belgelendirme Desteği300.000
Test ve Analiz Desteği300.000
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği80.000
Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
Model Fabrika Desteği100.000
Teknik Danışmanlık Desteği50.000
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği20.000%100
Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği300.000%60
Yalın Dönüşüm Desteği200.000%100
Afet Dönemi İşletme Desteği75.000%100
Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği1.000.000%100

Destek programından yararlanma koşulu

İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

Destek programından yararlanma hakkı kalmayan işletmelerden, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait mali verileri baz alınarak; son yıla ait net satış hasılatı bir önceki yıla göre artan işletmeler veya son yıla ait yıllık çalışan sayısı bir önceki yıla göre artan işletmeler, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

Destek programının süresi

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

Destek programı kapsamındaki destekler

 • Yurt içi fuar desteği
 • Yurt dışı iş gezisi desteği
 • Sanayide nitelikli eleman desteği
 • Tasarım desteği
 • Sınai mülkiyet hakları desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Test ve analiz desteği
 • Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği
 • Bağımsız değerlendirme desteği
 • Model fabrika desteği
 • Teknik danışmanlık desteği
 • Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği
 • Afet dönemi yaşam alanı desteği
 • Yalın dönüşüm desteği

Program kapsamında sağlanacak geri ödemeli destekler

 • Afet dönemi işletme desteği
 • Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği

Yurt içi fuar desteği

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
Bir fuarda organizatör kuruluş tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50’si destek kapsamına alınabilir.
İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam netstant alanının 2.500 m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50’si destek kapsamına alınabilir.
TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50’si destek kapsamına alınabilir.

Bu destek; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.
Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50m²’dir.

Destek üst limiti

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 TL
Konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 1.200 TL olarak uygulanır.
İşletmenin program süresince en fazla 4 fuara katılımına destek verilir.

Yurt dışı iş gezisi desteği

İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini ve artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.
Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında;

 • Konaklama giderleri
 • Ulaşım giderleri

Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
Yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KBS’de kayıtlı en az 10 işletmenin yer alması gerekmektedir.
KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcısı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda 10 işletme şartı aranmaz.
Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde veya Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Prestijli Fuarlar Listesinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir.
Ancak, bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir.
Meslek kuruluşları ile toplantı.
Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler.

Sanayide nitelikli eleman desteği

Bu destek yeni istihdam edilecek, mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencileri için verilir.
İşletmenin İşletme Geliştirme Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir.
Nitelikli elemanın 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir.
İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabilir.
İşletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
Bu destek, program süresi içerisinde yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

Tasarım desteği

İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Sınai mülkiyet hakları desteği

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine
TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine destek verilir.

Belgelendirme desteği

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgeler (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ile yurtdışından onaylanmış/akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelere ilişkin giderlerine destek verilir.
İşletmelerin yurtdışından alacakları belgelerden; TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgelere destek verilir.
Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Test ve analiz desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlar ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

İşletmelerin test, analiz, kontrol-muayene konularında yurtdışından alacakları hizmetlerden; TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmetlere destek verilir.

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği

TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir.

Bağımsız değerlendirme desteği

İşletmelerin 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05/12/2019 tarihli 30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız. Değerlendirme raporu giderlerine destek verilir. İşletmelerin komite tarafından destek kapsamına alınıp alınmamasına bakılmaz.

Model fabrika desteği

İşletmelerin insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarının dijitalleşmesi konusunda model fabrikalardan ve/veya MESS Teknoloji Merkezi-MEXT’den alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Teknik danışmanlık desteği

İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/ yenilik/ dijitalleşme ve büyüme alanları kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen alt alanlarda beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.
Destek kapsamında sadece danışmanlık hizmet giderine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği

İşletmelerin dijitalleşme konusunda mevcut durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bu konuda gerekli stratejileri geliştirmelerine yönelik alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

Afet dönemi yaşam alanı desteği

06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS)yönetiminden gerekli izinlerin alınması şartıyla bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için çalışanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla en fazla 10 konteyner alımlarına destek verilir.

Yalın dönüşüm desteği

İşletmelerin yalın uygulamalar konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesine, bu konuda yol haritalarının oluşturulmasına, bu yol haritaları doğrultusunda beceri ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik Yalın Dönüşüm Danışmanlarından veya model fabrikalardan alacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine destek verilir. İaşe, ulaşım, konaklama, vb. giderler desteklenmez.

Afet dönemi işletme desteği

06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde veya imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve işyeri hasar görmüş olan KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları hammadde, malzeme, teçhizat, donanım vb. giderlerine geri ödemeli olarak destek verilir.

Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği

06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere münferit olarak yerinde inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyetleri, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine geri ödemeli olarak destek verilir.

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.
Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 oranında desteklenir.

Belgelendirme desteği kapsamında

TSE’den alınacak belgeler %80
TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70
Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
Test ve analiz desteği kapsamında
TSE’den alınacak hizmetler %80
Kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlar ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70
Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.
Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.
Dijital dönüşüm danışmanlığı desteği kapsamında alınacak hizmetler %100 oranında desteklenir.
KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 oranında desteklenir.
Yalın dönüşüm desteği kapsamında alınacak Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti ve Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti %80 oranında, Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti ise %100 oranında desteklenir.
Afet dönemi işletme desteği kapsamında alınacak bakım, tadilat, onarıma ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam edilen personel giderleri ve işletmelerin faaliyet konuları ile ilgili alınacak hammadde, malzeme, teçhizat, donanım vb. giderleri %100 oranında ve geri ödemeli olarak desteklenir.
Afet dönemi proje ve yapım maliyeti desteği kapsamında münferit olarak yerinde inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyetleri, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderleri %100 oranında ve geri ödemeli olarak desteklenir.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.

Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.

accordion-image