Yükleniyor
Banner Image

TÜRSAB Seyahat Belgesi

Hizmetler / Ticaret Bakanlığı / TÜRSAB Seyahat Belgesi

TÜRSAB Seyahat Belgesi

TÜRSAB Seyahat Belgesi Nedir?

Seyahat Acentası İşletme Belgesi, sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen aracı kuruluşların, faaliyeti uygulayabilmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ticari kuruluşlara verilen resmi bir belgedir.


TÜRSAB Seyahat Belgesi Nasıl Alınır?

Seyahat Acentası Unvan Talebinde Bulunabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler:

TÜRSAB Seyahat Belgesi

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişi, bir dilekçe ve varsa marka tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurur. Acenta unvanının Bakanlığımızca uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

1. Başvuru dilekçesi (dilekçede: talebin ne olduğu açıkça belirtilerek belge başvurusunda bulunan şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, açık adresi, telefonu ve faks numarası ile müracaat tarihinin  ve şirket kaşesinin bulunması zorunludur)

2. Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin ve tüzel kişilik ile ilgili değişikliklerin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi gazetesinin fotokopisi.

Unvan Talebi Kabul Edilenlerin Seyahat Acentası Belge Başvurusunda Bulunabilmeleri İçin Gerekli Olan Belgeler:

1. Acenta Ünvan Taahhütnamesi (Form-1);
2. TC Kimlik No ve Adli Sicil Beyanı (Form-2):Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı,
3. Acenta Personeline İlişkin Beyan(Form-3): Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan, Seyahat Acentasında Çalıştırılacak Personel için İstenen Belgeler:
a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,
b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,
c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek, Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,
C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.
4. Acenta kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi
5. Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
6. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti.

Teminatlar:

-4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun, Teminat Mektubu Örneği (Form-4): 
-Veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına nakit olarak (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi gerekmektedir.
Teminat miktarları :
- A grubu seyahat acentaları için yedi bin (7.000 TL)Türk Lirası,
- B grubu seyahat acentaları için altı bin (6.000 TL) Türk Lirası,
- C grubu seyahat acentaları için beş bin (5.000 TL) Türk Lirası’dır.
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

T.C Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde açtırılan TR 3500 0100 1745 0348 3170 5539 nolu IBAN hesabına yatırılarak, dekont aslının ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru dosyasını kimler teslim edebilir?

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin yetkilendirdiği kişilerce teslim edilebilir. Başvuru esnasında kişinin anılan yetkiye ilişkin belgesini ibraz etmesi zorunludur.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip A grubu seyahat acentesi olmanız için ne kadar harç yatırmanız gerekir?

-A grubu seyahat acentesi için 2024 Yılı Üye Kayıt Ücreti 359.476,83 TL
-Yıllık aidat 17.973,85 TL
-Unvan talep dilekçesi 25.000 TL
-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenecek teminat 7.000 TL

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi